Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel se jako správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Provozovatel jako správce osobní údaje shromažďuje a zpracovává, pokud mu údaje uživatel poskytnete v rámci registrace na Mobilní aplikaci Takimi serveru www.takimi.cz. Správce je na základě souhlasu uživatele oprávněn ke shromažďování, používání a zpracování osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů – je souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Jméno a kontaktní údaje správce: TV promo s.r.o., Kožichovice 82, 674 01 Kožichovice, Česká republika, IČ: 04268172 kontakt: gdpr@takimi.cz

1. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány a zpracovávány pouze automatizovaně za použití výpočetní techniky.

Profily

Provozovatel jako správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: Telefonní číslo, E-mailová adresa, přezdívka, heslo, přezdívka, IP adresa, pohlaví, věk, fotografie, kraj, krátký popisek, hledání orientace, mám zájem o, výška, postava, sportovní zájmy, ostatní zájmy, alkohol, kouření, děti, více o vás, zákaznické ID, zprávy, datum první registrace, aktivita v aplikaci, druh přístupu, datum a čas přístupu, GPS poloha.

Dále provozovatel shromažďujeme mimo výše uvedené navíc tyto údaje: Platební údaje (bankovní účet a další).

2. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů provozovatel zpracovává k následujícím účelům

 • poskytování služeb Takimi - mobilní seznamky, zákaznického servisu, vedení evidence 2 uživatelů a uživatelských účtů
 • provádění a správa obchodního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem (platby)
 • informace o novinkách a zasílání newsletteru.

3. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje není provozovatel oprávněn předat třetí osobám mimo orgánů státní správy, pokud je to právně přípustné nebo pokud je to nutné pro poskytnutí služby a dále níže uvedeným subjektům:

 • Zaměstnanci provozovatele
 • Poskytovatel platebních služeb, banka zúčtovávající platbu
 • Spolupracujícím partnerům v oblasti marketingu, analýzy chování uživatelů a rozesílání newsletterů
 • Účetní firma provozovatele
 • Firma zajišťující provoz serevru
 • Uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s provozovatelem

4 Lhůta pro uchovávání údajů

Osobní údaje budou vymazány, jakmile nejsou nutné pro plnění účelu jejich ukládání, ledaže výmazu brání zákonné povinnosti uchovávání záznamů (např. daňově a právní povinnosti uchovávání záznamů).

5. Bezpečnost údajů

Provozovatel učinil veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby osobní údaje, které shromažďuje a zpracovává, chránil před manipulacemi, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Provozovatel shromažďuje, zpracovává, uchovává a zajišťuje ochranu osobních údajů uživatelů bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer).

6. Práva subjektů údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu
 • Provozovatel je povinen písemně na žádost uživatele sdělit v souladu s platnými právními předpisy, zda a které osobní údaje zaznamenává. Uživatel má právo své údaje na svém uživatelském účtu spravovat, změnit je nebo vymazat. Nesprávné informace může opravit sám uživatel či na jeho žádost opravit provozovatel.
 • Právo na výmaz
 • Dále má uživatel právo na výmaz svých osobních údajů požadovat tehdy, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti uchovávání záznamů. Údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřeba pro účel, pro nějž jsou tyto údaje shromažďovány a zpracovávány (pokud uživatel odvolá svůj udělený souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro dalších zpracování údajů). Údaje budou dále vymazány, pokud jste podali proti zpracování námitku a neexistuje žádný oprávněný zájem pro zpracování.
 • Právo na omezení zpracování a vznést námitku
 • Uživatel má právo, aby provozovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku. Zpracování osobních údajů může uživatel také odmítnout. Právo na přenositelnost
 • Právo na přenositelnost údajů dává uživateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Uživatel má dále, pokud se zpracováním svých osobních údajů souhlasil, kdykoliv s účinností do budoucna svůj souhlas odvolat. V případě odvolání souhlasu již provozovatel nemůže zákazníkovi poskytovat žádné služby.

Výše uvedené práva může uživatel uplatnit písemně prostřednictvím žádosti zaslané na zákaznickou podporu provozovatele zde: e-mail gdpr@takimi.cz.

Vaše osobní údaje předáváte provozovateli dobrovolně, avšak tyto údaje jsou nutné pro uzavření smlouvy, pokud uživatel údaje provozovateli nechcete sdělit, nedojde ke vzniku smlouvy. Poskytnutí údajů uživatelem je tedy nutné pro uzavření smlouvy.

7. Obchodní sdělení

Registrace uživatele vyžaduje: Telefonní číslo, E-mailová adresa, pin, jméno a příjmení, přezdívka, pohlaví, věk, fotografie, kraj, krátký popisek, koho hledám, výška, postava, sport, ostatní zájmy, alkohol, kouření, děti, více o sobě, povolení GPS polohy. Pro kontrolu, zda přihlášení provádí skutečně vlastník telefonního čísla, je používána metoda ověření tel. čísla sms kódem.

8. Pseudonymizované nebo anonymizované profily užívání

Provozovatel nechává provádět analýzy o chování uživatelů v rámci užívání služby a vytváří za tímto účelem anonymizované nebo pseudonymizované profily užívání. Vyhodnocování profilů užívání neprobíhá ve vztahu ke konkrétním osobám, nýbrž anonymizovaně, resp. pseudonomizovaně. Analýza slouží pro zlepšení služby

Správce jmenuje dle čl. 37 nařízení EP a Rady č. 2016/679 pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: jméno: Albert, příjmení: Klačka, email: gdpr@takimi.cz, telefon: 776 169 118.

Platné a účinné od 1.1.2023

Neváhej a využij sílu jednoho oslovení!

Stáhni si sbližovací aplikaci Takimi

Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore